TERMS AND CONDITIONS

Platformen ”John Deere beretninger” på Facebook administreres af John Deere GmbH & Co. KG (officiel adresse i Mannheim, registreret af distriktsdomstolen i Mannheim med nummer HRA 704371), John-Deere-Str. 70, D-68163 Mannheim, Tyskland (herefter "John Deere").

Platformen ”John Deere beretninger”

Platformen er forbundet med Facebook-siden, således at der kan uploades fotos af alle former for maskiner, der fremstilles af virksomheden John Deere.

Brug af platformen ”John Deere beretninger”

Alle, der ejer et foto af John Deere makiner kan gratis uploade det til denne platform.

Efter at have uploadet et foto vil man blive bedt om at opgive for- og efternavn samt e-mailadresse. Der kan uploades et ubegrænset antal fotos.

Alle myndige brugere på mindst 18 år kan deltage. Der gives ikke præmier til mindreårige, der alligevel deltager.

Hvis en person uploader et enkelt foto af John Deere maskine til platformen, og John Deere beslutter at gøre yderligere brug af fotoet, vil vedkommende modtage et enkelt gavekort til en værdi af EUR 15, som kan bruges til køb af varer i John Deere webshoppen (www.JohnDeereShop.com).

I tilfælde af at en person uploader flere fotos, og John Deere er interesseret i at bruge alle de uploadede fotos, vil vedkommende modtage et gavekort til en værdi af EUR 15 for hvert af de udvalgte fotos. Disse gavekort kan bruges til køb af varer i John Deere webshoppen (www.JohnDeereShop.com).

John Deere accepterer, at alle de fotos, der ikke bliver udvalgt, samt data vedrørende disse fotos vil blive slettet og ikke anvendt yderligere.

Den enkelte bruger er selv ansvarlig for, at de kontaktoplysninger, vedkommende selv opgiver er korrekte og fyldestgørende.

Medarbejdere hos John Deere kan også deltage.

Vi skal udtrykkeligt gøre opmærksom på, at deltagelse i dette salgsfremstød ikke forudsætter køb af varer eller tjenester af nogen art.

John Deere har ret til at ekskludere individuelle deltagere fra at anvende platformen, hvis der er begrundelse for det, f.eks. i form af brud på eller manglende overholdelse af disse vilkår osv. Endelig forbeholder John Deere sig ret til at tage retslige skridt. Hvis kravene til eksklusion er opfyldt, kan præmier på et senere tidspunkt ligeledes nægtes udleveret eller kræves tilbage. Velbegrundet eksklusion giver ikke deltagere ret til nogen form for erstatningskrav mod John Deere.

Ud over ovenstående har John Deere ret til efter egen vurdering at slette og indberette fotoene, hvis indholdet ikke er i orden.

Vi skal udtrykkeligt gøre opmærksom på, at indhold, der ikke er i orden, er fotos med et diskriminerende indhold eller fotos, der opfordrer til diskrimination imod andre på baggrund af personlige karakteristika som f.eks. race, etnicitet, farve, nationalitet, religion, alder, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, civilstatus, handicap, medicinske eller genetiske forhold. Indholdet vil desuden heller ikke være i orden, hvis det er fotos af nøgne personer, personer i seksuelle stillinger eller med seksuelle undertoner eller aktiviteter, der antyder noget tilsvarende, eller tydeligt er af en seksuel karakter.

Det vil heller ikke være i orden med fotos, der favoriserer brug af narkotika og andre stoffer. Denne type fotos vil straks blive slettet.

John Deere er også i sin fulde ret til at slette en type fotos, som ikke er i overensstemmelse med John Deere's sikkerhedsregler, dvs. maskiner, der bruges af børn eller personer, der ikke er instrueret i det, der kører maskiner uden påkrævet sikkerhedssele, eller som udviser anden adfærd, der vil kunne resultere i uheld og personskader.

Brug af billeder

Brugeren bekræfter, at vedkommende har fuld og endelig copyright til det uploadede foto, hvilket betyder, at den bruger, der uploader fotoet, personligt har taget det, og at det ikke er behæftet med rettigheder tilhørende tredjemand. Brugeren giver hermed uigenkaldelig tilladelse til, at fotoet kan bruges, dvs. at det kan offentliggøres og formidles i henhold til § 22 af KuG af  John Deere samt dennes affilierede selskaber og forhandlere.

Hvad angår gældende lovgivning om copyright, giver den bruger, der uploader materialet, John Deere samt dennes søster selskaber og forhandlere en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv ret, som kan gives i licens til andre, til at kunne bruge det pågældende foto til markedsførings- og reklameformål uden tidsmæssige, geografiske eller indholdsmæssige begrænsninger. Herunder også retten til at kopiere, formidle, vise, offentliggøre, redigere og ændre det pågældende foto på alle former for medier, f.eks. i elektronisk eller udskrevet form. Dette omfatter offentliggørelse på John Deere's Facebook-, YouTube- og Instagram-side, John Deere's hjemmeside og intranet, John Deere forhandleres hjemmesider samt deres Facebook-, Instagram- og YouTube-sider samt trykte publikationer i form af brochurer, flyers, bannere, plakater, kalendere.

Som modydelse for overdragelse af disse rettigheder udstedes ovennævnte gavekort.

I tilfælde af at andre optræder på de uploadede fotos sammen med den bruger, der har uploadet fotoene, garanterer sidstnævnte udtrykkeligt, at vedkommende indhenter det tilhørende skriftlige samtykke fra alle øvrige på fotoene. Brugeren vil desuden kunne drages til ansvar for manglende indhentning af samtykke samt for eventuelle krav, der måtte blive stillet som følge af manglende samtykke.

Forskelligt

John Deere forbeholder sig ret til når som helst at suspendere eller bringe brugen af platformen til ophør.

Brugeren anerkender og er enig i, at deltagelse i denne aktivitet er helt frivillig.

Alle spørgsmål, der måtte opstå som følge af eller vedrørende disse vilkår og betingelser, er underlagt og fortolkes i henhold til gældende lov i Tyskland med undtagelse af regler om modstridende lovgivning eller regler. Krav eller begrundelser med baggrund i disse vilkår og betingelser kan kun forelægges domstolene i Mannheim (Tyskland), og parterne anerkender hermed enekompetencen for disse domstole.

Databeskyttelse

Ved at deltage i kampagnen "John Deere beretninger" accepterer du følgende brug af dine personlige data:

Indsamling, opbevaring og behandling af personlige oplysninger

Som en del af din deltagelse i John Deere kampagnen ”John Deere beretninger” vil følgende personlige oplysninger blive indsamlet og opbevaret: For- og efternavn, adresse og e-mailadresse, foto(s).  Oplysningerne vil blive lagret elektronisk.

Vi deler eller formidler oplysningerne til John Deere's søster selskaber, John Deere forhandlere samt vores eksterne IT-udbyder. Oplysningerne sendes til eller tilgås fra andre lande med en anden og måske mindre restriktiv persondatalovgivning (herunder USA), selvom John Deere benytter sig af standard kontraktbetingelser og/eller bindende koncernregler.  Flere oplysninger om disse foranstaltninger kan findes i den fulde udgave af vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ingen tredjepart vil få adgang til dine personlige oplysninger. Dine personlige oplysninger, som er fremkommet i forbindelse med din deltagelse i denne kampagne, vil blive behandlet strengt fortroligt og vil kun blive anvendt for at sikre korrekt gennemførelse af kampagnen og vil blive slettet tre måneder, efter dit foto har været anvendt sidst.

Den registreredes data rettigheder

Du har ret til information om brugen af dine personlige oplysninger. Hvis du ønsker det, kan du få udleveret alle oplysninger om de lagrede oplysninger, forudsat at de vedrører dig. Til dette formål bruges kun en uformelle e-mail til R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com.

Du kan til enhver tid og uden begrundelse trække din tilladelse til at bruge og lagre din e-mailadresse tilbage. Til dette formål kræves kun en uformel e-mail til R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. Du kan også få ændret dine oplysninger på samme måde.

I tilfælde af at du trækker dit samtykke tilbage, vil dine personlige kontaktoplysninger straks blive slettet. Hvis du beder om det, kan du få en e-mail med bekræftelse på, at dine personlige oplysninger er trukket tilbage og slettet. Du har også ret til at klage til den tilhørende tilsynsmyndighed. Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om en maskinlæsbar kopi af dataene.

Det samtykke, der gives til at bruge fotoene, efter de er uploadet, kan dog ikke trækkes tilbage.

Desuden gælder vores generelle regler for databeskyttelse.

https://www.deere.dk/da/brugerbeskyttelse-og-data/