Manure Sensing Besparelseskalkulator
Gødningssensor besparelseskalkulator
Total af gylle i mineralsk gødning modsvarende, værdier herunder
Result

Gylletype
Gylle tørstofindhold   #
Aktuelle mineralske gødningspriser

For fastlæggelse af potentielle besparelser i mineralsk gødning indtastes aktuelle priser på mineralsk gødning:

Kvælstof (N)
kr/kg
Fosfor (P2O5)
kr/kg
Kalium (K2O)
kr/kg
Total af anvendt gylle pr. år
m3

Jeg er

Nøjagtig tilførsel af N i henhold til målrate

Original Image Mineralsk gødning besparelse + Tabt udbytte N tilført (kg/ha)
Modified Image

Begge værdier (kvælstof tilført i kg/ha og volumen tilført i m3/ha) er målt samtidig på samme passage af marken. Målrate for kvælstof var sat til 40 kg/ha (højre side). For at opnå dette med ikke-homogen gylle er volumen justeret markant for at opnå konstant N tilførsel (venstre side).

HarvestLab 3000Precision Ag Technology

  • Nær-infrarød spektroskopi (NIRS) til analysering af forskellige bestanddele i høstede afgrøder, ensilage eller gylle (en føler, tre anvendelsesmuligheder)
  • Muliggør automatisk justering af snitlængde baseret på tørstofindhold (afgrødehøst)
  • Analyse af bestanddele, ikke bare under påfyldning, men også under udbringning (gylle)
  • Kan bruges som laboratorieenhed ved lageranlæg eller kontor til sikring af nøjagtig fodertildeling og optimal dyre sundhed